ควบคุมกระแส Harmonics ทำให้สามารถ

เพิ่มคุณภาพของระบบไฟฟ้า เพิ่มเสถียรภาพการทำงานของเครื่องจักรและลดความสูญเสียที่เกิดจากการทำงานที่ผิดพลาด
ลดความร้อนที่เกิดกับสายไฟ ลดการเสื่อมสภาพของฉนวนของสายไฟ เพิ่มความปลอดภัยและเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
ลดการเกิด Resonance ที่ทำให้ Capacitor bank เสียหาย ลดสัญญาณรบกวนจากสนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสฮาร์โมนิกส์
ทำให้การสื่อสารไม่ผิดพลาดและได้ตามมาตราฐานสากล

ควบคุมกระแสไฟ 3 เฟสให้ Balance ทำให้สามารถ

ลดค่าไฟฟ้าได้
ทำให้ค่า Power Factor ได้ค่าตามมาตราฐานที่กำหนดและไม่โดนปรับค่า วาร์ เนื่องจากมีค่า Power Factor ต่ำเกิน
เพิ่มกำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงและเครื่องปั่นไฟ

ควบคุมการเบี่ยงเบนของแรงดันไฟฟ้า ทำให้สามารถ

ลดหรือหลีกเลี่งความเสียหานที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงเกินหรือต่ำเกินชั่วขณะ

5. High Power Density

The YDK-APF/SVG series with modular design can be adapted to 600 wide cabinets, 600 deep cabinets, 600 X 600 deep cabinets and various cabinets of larger size. The power of the whole machine can reach 900A/600kvar, while the mainstream index of the industry is less than 600A/400kvar. The higher power density can save floor space and cost for users.

For SVG, the rated output power is calculated according to the complete non-reactive power. It can also compensate the single-phase load current with full power, maintain the three-phase current balance on the grid side, and compensate the low-order harmonics within 13 times with half the power. The remaining power is used for reactive power compensation, total output power

6. Low Loss

Thanks to the good command of power electronics high-speed switching devices, the YDK-APF/SVG has an active loss is less than 2.5%, while the industry mainstream index is less than 3%~4%. Active power loss is crucial to those industries with the large-scale application of SVG, such as the State Grid.

7. Low Noise Level

YDK-APF/SVG series uses high-quality soft magnetic reactors with scientific air duct design. The noise of the whole machine at full-load working dose not exceed 60dB, while the industry mainstream index is less than 70dB. The mute is crucial for users to get the best experience of the product!

8. High Current Loop Bandwidth

YDK-APF/SVG was the first one in China to achieve quasi- natural sampling and contact control, with an equivalent switching frequency of 80 kHz, and a current loop bandwidth of 4K Hz, while the mainstream indicators in the industry are 20KHz/1KHz respectively. Its speed of suppression disturbance is more than four times that of other products in the same industry. If the equipment has a higher current loop bandwidth, the protection will be timelier. It can work stably in extremely bad situations, and not produce resonances when connected in parallel with pure capacitors.

Performance Index