แรงดันที่ขาเข้าของเครื่องปรังแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากการคำนวณออนไลน์ของระบบ HITS