Oops...
Slider not found.

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ Automatic Voltage Regulator(AVR)

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

  1. ชนิดรีเลย์ (Relay) ควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออกโดยการปรับเปลี่ยนแทปของหม้อแปลง(Transformer Taps)ด้วยรีเลย์(Relay)
  2. ชนิดเซอร์โว(Servo Motor) ควบคุมแรงดันไฟฟ้าขาออกโดยการปรับเปลี่ยนแทปของหม้อแปลง(Transformer Taps)ด้วยมอเตอร์เซอร์โว(Servo Motor)

จุดเด่นของเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแต่ละชนิด

  • รีเลย์  มีการตอบสนองที่รวดเร็วทำให้สามารถปรับแรงดันได้ทันทีเมื่อแรงดันขาเข้าตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับโหลดที่เป็นมอเตอร์ปั้มน้ำ ปั้มลม เครื่องทำน้ำร้อน
  • เซอร์โวมอเตอร์ มีการตอบสนองที่ช้า เหมาะสำหรับระบบไฟฟ้าที่มีแรงดันขาเข้าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ขนาดแรงดันตกต่ำไม่เกิดขึ้นรวดเร็วให้สามารถปรับแรงดันขาออกได้อย่างนุ่มนวลไม่ทำให้เกิดแรงดันกระเพิ่ม

เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าแบ่งตามชนิดและระบบไฟฟ้า

1 เฟส (1 phase) และ 3 เฟส (3 phase)